Javni natječaj za davanje u zakup edukacijsko-proizvodnog prostora za CNC stroj, Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova


04.08.2021.

Direktor Valpovačkog poduzetničkog centra objavljuje Javni natječaj za davanje: u zakup poslovno-proizvodnog prostora Edukacijsko-proizvodnog centra za tehnologije Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova u skladu s Pravilnikom o korištenju usluga i poslovno-proizvodnih prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova (Službeni glasnik Grada Valpova, od 14. veljače 2020. godine).
I. PREDMET ZAKUPA
Predmet zakupa Javnog natječaja je poslovno proizvodni prostor Edukacijsko-proizvodnog centra za tehnologije, prostor br. 6. u prizemlju zgrade Poduzetničkog Inkubatora Grada Valpova.
PRIZEMLJE INKUBATORA – edukacijsko-proizvodni centar za tehnologije
Poslovno-proizvodni prostor br. 6.             Ukupne površine 30,47 m2
1. CNC stroj     
1.1. CNC stroj MINIMILL– Haas machinery
1.2. Radni stol 900-950 x 300-350 mm – 1 komad
1.3. Simulator – 1 komad
1.4. Stezni škripac 125 mm – 1 komad
1.5. Stezni škripac 160 mm – 1 komad
1.6. Komplet čahura (steznih) – 1 komad
1.7. Držač alata – 10 komada
1.8. Glodala fi-63, fi-80 – 1 komad
1.9. Čeono glodalo s izmjenjivim pločama fi-32 – 1 komad
1.10. Komplet izmjenjivih pločica – 10 komada
1.11. Glava (90º), fi-20 – 1 komad
1.12. Glava (90º), fi-40 – 1 komad
1.13. Glava (90º), fi-63 – 1 komad
1.14. Komparator s držačem – 1 komad
1.15. Pomično mjerilo od 0 – 150 mm – 1 komad
1.16. Pomično mjerilo od 0 – 300 mm – 1 komad
1.17. Naprava za umjeravanje alata – 1 komadII. KATEGORIJA KORISNIKA
Pravo na zakup poslovno-proizvodnog prostora Edukacijsko-proizvodnog centra za tehnologije imaju ponuditelji uz ispunjavanje sljedećih kumulativnih uvjeta:
• Subjekti malog gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim važećim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i/ili škole strukovnih zanimanja srodnih djelatnosti pod uvjetima propisanim u Pravilniku o korištenju usluga i poslovno-proizvodnih prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova;
• Da nemaju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza prema Proračunu Republike hrvatske;
• Da nemaju nepodmirenih poreznih obveza prema Proračunu Grada Valpova;
• Da nisu u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije
Navedeni poslovno-proizvodni prostor daje se u zakup na vrijeme od tri (3) godine za obavljanje propisane djelatnosti.
Korisnik poslovno-proizvodnog prostora koji je registriran za obavljanje propisanih djelatnosti i upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni natječaj za korištenje prostora Inkubatora (poduzetnici početnici), ostvaruje pravo na produžetak ugovora na zakup poslovno-proizvodnog prostora Inkubatora za još dvije (2) godine.
Navedeni poslovno-proizvodni prostor čini samostalni predmet zakupa, međutim više korisnika može dijeliti navedeni poslovno-proizvodni prostor, ali u tom slučaju podnose zajedničku ponudu na Javni natječaj. Ako njihova ponuda bude prihvaćena sa svakim korisnikom zaključit će se Ugovor o zakupu odgovarajuće površine tog poslovno-proizvodnog prostora.III. VISINA I NAČIN PLAĆANJA ZAKUPA
Naknada za zakup poslovno-proizvodnog prostora Poduzetničkog inkubatora te strojeva i opreme iz ovog Javnog natječaja iznosi:
PRIZEMLJE INKUBATORA – edukacijsko-proizvodni centar za tehnologije
Poslovno-proizvodni prostor br. 6. – CNC stroj
Zakup poslovno-proizvodnog prostora                        36,35 kn/m2 (mjesečno)
Najam stroja i opreme                                                     8.000,00.kn (mjesečno)
Cijene zakupa iz ovog javnog natječaja iskazane su u nominalnom iznosu te se na iste zaračunava PDV po stopi od 25%.
Sukladno čl. 15. Pravilnika o korištenju usluga i poslovno-proizvodnih prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova, korisnik Inkubatora koji ima sjedište, odnosno prebivalište na području grada Valpova ima pravo na umanjenje iznosa naknade za korištenje poslovno-proizvodnih prostora te strojeva i opreme Inkubatora, kako slijedi:
Edukacijsko-proizvodni centar za tehnologije – CNC stroj
Za razdoblje od ulaska u Inkubator do 6 mjeseci 100%   100%
Od 6 mjeseci do kraja prve (1) godine 50%                        50%
Od prve (1) godine do kraja druge (2) godine 25%            25%

Iznos olakšica iz prethodnog stavka ovog ponovljenog Javnog natječaja smatra se potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“, serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i važećeg Zakona o državnim potporama.
Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male vrijednosti dužan davatelju potpore iz ove odluke dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti.
Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima.IV. VRIJEME ZAKUPA
Kako je ranije navedeno poslovno-proizvodni prostor daje se u zakup na vrijeme od tri (3) godine za obavljanje propisane djelatnosti. Zakup poslovno-proizvodnog prostora Edukacijsko-proizvodnog centra za tehnologije – CNC stroj korisnici ostvaruju mjesečno.
Osim zakupa prostora korisnici Edukacijsko-proizvodnog centra za tehnologije snose trošak električne energije prema stvarnom utrošku za pojedini poslovno-proizvodni prostor temeljem očitanja pojedinačnog brojila.V. ADRESA I ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA
Javni natječaj će biti trajno otvoren, odnosno bit će otvoren do trenutka davanja poslovno-proizvodnog prostora Edukacijsko-proizvodnog centra za tehnologije – CNC stroj, u zakup.
Ponude za zakup poslovno-proizvodnih prostora Poduzetničkog inkubatora podnose se na propisanom obrascu i to preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o., Matije Gupca 32,31550 Valpovo s naznakom, NE OTVARATI - Javni natječaj za davanje u zakup poslovno-proizvodnih prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Valpova".
Obrasce za podnošenje ponude na Javni natječaj te svu ostalu potrebnu dokumentaciju podnositelji ponude mogu preuzeti sa službene web stranice Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o. www.vpc.hr i Grada Valpova www.valpovo.hr. Navedenu dokumentaciju potrebno je popuniti isključivo putem računala.
Pristigle ponude će se otvarati svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.
O rezultatima natječaja ponuditelj će biti obaviješten u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda dostavom Odluke o davanju poslovno-proizvodnih prostora u zakup.
Temeljem Odluke iz prethodne alineje ovog Javnog natječaja, odgovorna osoba Provoditelja programa s ponuditeljem će sklopiti ugovor o zakupu kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u roku od petnaest (15) dana od dana dostave navedene Odluke.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi važećeg Zakona o javnom bilježništvu na trošak Zakupnika. U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.
O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sastavit će se poseban zapisnik.

Sva eventualna pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti putem telefona 099/325-3000 ili 091/523-3358 ili slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: adrijana.jurilj@vpc.hr
Ovaj Javni natječaj objavljuje se na službenoj web stranici Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o. www.vpc.hr i službenoj stranici Grada Valpova www.valpovo.hr.

PODIJELI!