Vijećnici Bizovca na 12. sjednici usvojili izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna

Na održanoj 12-toj sjednici vijećnici općinskog vijeća Bizovca sa 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA prihvatili su polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna općine, Izvješće o radu načelnika općine za prvih šest mjeseci ove godine te druge izmjene i dopune proračuna općine za ovu godinu. U polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna vidljivo je da se proračun na prihodovnoj strani ostvaruje prema planu i ostvaren je višak prihoda od 231.998 kuna sa kojima je smanjen preneseni manjak iz protekle godine na 394.747 kuna. Drugim izmjenama i dopunama proračuna prihodi se povećavaju za 2.952.910 kuna i na godišnjoj razini planira se ostvarenje u iznosu od 13.187.857 kuna. Rashodi se planiraju u visini od 12.561.111 kuna i viškom prihoda planira se pokrivanje manjka iz 2017 godine od 616.745 kuna. Uz ove odluke vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o izmjenama odluke o plaćama namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i prijedlog odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite na području općine Bizovac.

PODIJELI!