Priopćenje za javnost iz ureda gradonačelnika

11.04.2019.

HDZ I DALJE USTRAJAN U OPSTRUKCIJI

Dana 3. travnja 2019.g. predsjednik Gradskog vijeća Grada Valpova Dejan Pisačić, na prijedlog valpovačkog HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera, bez ikakvog valjanog obrazloženja odgodio je sjednicu vijeća zakazanu za 4. travanj 2019.g. iako su upozoreni od strane Ureda gradonačelnika da time čine štetu gradu i opstruiraju projekte koji su u pripremi i provedbi.

Nakon što ni nakon osam dana nije zakazana sjednica vijećnici Valpovačke nezavisne liste Igor Uranjek, Kristina Čamagajevac, Marijan Mandić, Tihomir Tomić i Zoran Pavošević te gradski vijećnik SDP-a Miroslav Šmit uputili su predsjedniku Gradskog vijeća Grada Valpova dopis u kojem mu predlažu da sazove odgođenu sjednicu Gradskog vijeća, o čemu su izvijestili i Ured gradonačelnika.

Naime, sukladno odredbi čl. 64. st. 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Valpova predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća u roku 15 dana ako to uz obrazloženi zahtjev zatraži najmanje 1/3 članova Vijeća.

U obrazloženju su naveli da, budući su već zaprimili materijale za 23. sjednicu, predlažu da se ista održi sa već predloženim dnevnim redom jer su odluke o kojima vijećnici trebaju raspravljati neizmjerno bitne za daljnji razvoj grada Valpova te da su pojedine točke vezane uz rokove i da iste utječu na daljnje donošenje odluka od strane nadležnih tijela, a da ne govorimo o mogućim posljedicama ukoliko iste ne budu donesene na vrijeme na što je gradonačelnik Matko Šutalo već i upozorio predsjednika Gradskog vijeća u svom dopisu od 4. travnja 2019.g.

„Ovo je samo nastavak opstrukcija rada kako gradskog vijeća tako i gradske uprave čime HDZ i dalje čini nepopravljivu štetu razvoju grada Valpova i koči provedbu kapitalnih projekata na kojima radi nova gradska vlast. Kao što sam već i naveo pripremljeni materijali za 23. sjednicu gradskog vijeća koje su vijećnici već zaprimili neće se mijenjati niti će se vijećnicima dostavljati prijedlog izmjena i dopuna proračuna na IV razini jer to nije naša zakonska obveza, a razlog više jest da su izvjestitelji po pojedinim točkama temeljito razradili i obrazložili sve materijale tako da ih nije potrebno dodatno pojašnjavati, a ukoliko se netko od vijećnika sa prijedlogom ne slaže njegovo je pravo da taj prijedlog na sjednici Gradskog vijeća ne podrži kao i da zatraži dodatno obrazloženje od izvjestitelja.

Zaduženje grada koje mora potvrditi Gradsko vijeće iznimno je važno za provedbu kapitalnih projekata koji su u provedbi i pripremi pa tako ako HDZ ne želi da se grade vrtić i društveni dom u Ladimirevcima, te da se obnove zgrade DVD-a Šag i Marjančaci, Društvenog doma u Zelčinu, zgrada NK Valpovke i rade drugi kapitalni projekti od iznimne važnosti za naš grad i prigradska naselja slobodno neka na sjednici glasaju protiv odluke o zaduženju. Sredstva za koja se zadužujemo u velikom su dijelu osigurana potpisivanjem ugovora sa resornim Ministarstvima tako da će se ista vratiti kroz provedbu projekata, dok se samo manji dio izdvaja iz našeg proračuna.

I na kraju želim napomenuti da HDZ opstruira ne samo rad Gradskog vijeća već i rad radnih tijela Gradskog Vijeća. Naime, nakon što se prošli tjedan njihovi članovi bez ikakvog obrazloženja nisu pojavili na sjednici Odbora za financije i proračun, jučer se nisu pojavili niti na sjednici Gradskog savjeta za uređenje prostora i zaštitu okoliša. U svakom od tih povjerenstava HDZ ima većinu i bez njih, budući da nema kvoruma, sjednice se redom odgađaju.

Ovakvo ponašanje je nedopustivo i doista nema nikakvog smisla, a predsjednik Gradskog vijeća kao čelnik mora biti svjestan da, sukladno odredbama Zakona o prekršajnoj inspekciji, može biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna ukoliko sazivanjem sjednice Gradskog vijeća ne omogući donošenje odgovarajućih odluka u rokovima zadanim od nadležnih javnopravnih tijela, a i sam Grad može očekivati sankcije na što sam ga već u nekoliko navrata i usmeno i pisano upozorio.“ – komentar je Matka Šutala, gradonačelnika grada Valpova.


U Valpovu 10. travnja 2019.g.


Ured gradonačelnika

PODIJELI!