Ponavljanje javne rasprave vezane za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa

5. 4. 2019.

Grad Valpovo je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B, koji obuhvaća područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Belišće, Grad Valpovo, Općina Bizovac i Općina Petrijevci. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 01.04.2019. godine do 15.04.2019. godine.

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

Očitovanja operatora zaprimat će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA@valpovo.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na web-stranici Grada Valpova na POVEZNICI.

POVEZNICA:
http://valpovo.hr/2019/04/01/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-osijek-b/


PODIJELI!